top of page

"เกี่ยวกับเรา"

   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดทะเบียนจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2541 และนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2545 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อในปัจจุบันโดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาและวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร์- มนุษยศาสตร์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในเชิงสหวิทยาการ ตลอดจนกิจกรรมอำนวยความสะดวกของสมาชิกและสาธารณะ ปัจจุบัน สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย และศูนย์สำรวจความคิดเห็น ขึ้นร่วมกับสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนหนึ่ง จัดการประชุมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และจัดฝึกอบรมด้านการวิจัย การเขียนบทความ การเขียนหนังสือราชการ และกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน

ku2.jpg
bottom of page