top of page

"เกี่ยวกับเรา"

       สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Association of Legal & Political Studies: ALPS) เดิมชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2541 ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจาก กองบังคับการตำรวจสันติบาล ในฐานะ นายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 และจดแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น “สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และ “สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 และวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ตามลำดับภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการเรียบรู้และการวิจัยด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงสหวิทยาการ นอกจากสมาคมจะจัดตั้ง 1) สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย 2) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 3) ศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิจัย และ 4) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เพื่อให้บริการต่างๆ ทางวิชาการแก่สังคมแล้ว สมาคมยังจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) วารสารวิชาการ 2) การประชุมวิชาการ 3) การฝึกอบรม และ 4) กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เช่น กฐินสามัคคี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

_ALPs_0.png
bottom of page