top of page

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

และรายงานการประชุม... ให้ได้จริง”

            การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั้งหัวหน้างานและบุคลากรใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจและการวิจัย ไวท์ไทเกอร์ จำกัด จึงจัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำมันกลับไปใช้งานให้ได้จริงๆ ต่อไป

หลักสูตรปี 2565/2022

อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม... ให้ได้จริง ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และอบรมออนไลน์

อบรมเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 5.png
bottom of page