โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและนานาชาติ

S__933927
S__933930
S__933933
S__933936
S__933931
IMG_4785
S__933935
S__933932
IMG_4787
IMG_4823

           การเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับนานาชาติ กลายมาเป็นความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงแทบไม่ได้ของทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ เพื่อตอบต่อเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ภาระงาน หรือแม้แต่ความก้าวหน้าในอาชีพ เท่าแต่บุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่ในประเทศ ยังขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง แนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม รวมถึงช่องทางในการผลักดันให้บทความของตนได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ สมาคมรัฐศาสตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเผยแพร่บทความในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน รวมถึงร่วมมือกับวารสารระดับนานาชาติในการรับบทความที่ผ่านการอบรมของเรา ซึ่งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

หลักสูตรปี 2565/2022

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14 (2).png

อบรมปี 2566

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ครั้งที่ 16.png

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 17

ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ครั้งที่ 17.png

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ครั้งที่ 18.png

โอกาสในการตีพิมพ์

วารสารที่ดัชนีใน TCI

วารสารที่ดัชนีใน Scopus และ/หรือ ISI

  • WSEAS Transactions on Environment and Development (ISSN: 1790-5079)

  • Special Issue: Business, competitiveness, and sustainability: Lessons from countries during and after COVID-19

  • Website: wseas.com/journals/Special-Issue.php?id=22

  • Indexing: Scopus Q3