top of page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
              "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง "

ความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องและเพียงพอด้านสถิติ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ที่ต้องดำเนินการวิจัยตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การศึกษา ภาระงาน หรือความก้าวหน้าในอาชีพ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรตจาก ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ มาถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำวิจัยของตนเองได้จริงๆ

"สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2023"

หลักสูตร 1 การเขียนโครงการวิจัย และการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
หลักสูตร 2 การวิเคราะห์สถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 3 การวิเคราะห์สถิติขั้นกลางสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 4 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 5 การวิเคราะห์สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 6 การเขียนโครงการวิจัย และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

P2.png
bottom of page