top of page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
              "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง "

ความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องและเพียงพอด้านสถิติ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ที่ต้องดำเนินการวิจัยตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การศึกษา ภาระงาน หรือความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจและการวิจัย ไวท์ไทเกอร์ จำกัด จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล ที่ปรึกษา บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจและการวิจัย ไวท์ไทเกอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ มาถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำวิจัยของตนเองได้จริงๆ

"สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2024"

หลักสูตรที่ 1    การประยุกต์ใช้สถิติในชีวิตประจำวัน
หลักสูตรที่ 2   สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์

                        และวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป            
หลักสูตรที่ 3   สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R Commander สำหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่ 4   การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตรที่ 5   เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน    
หลักสูตรที่ 6   การออกแบบการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

Orange and Green Modern Geometric Digita
bottom of page