top of page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
              "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง "

ความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องและเพียงพอด้านสถิติ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ที่ต้องดำเนินการวิจัยตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การศึกษา ภาระงาน หรือความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจและการวิจัย ไวท์ไทเกอร์ จำกัด จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล ที่ปรึกษา บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจและการวิจัย ไวท์ไทเกอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ มาถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำวิจัยของตนเองได้จริงๆ

"สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2023"

หลักสูตร 1 การเขียนโครงการวิจัย และการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
หลักสูตร 2 การวิเคราะห์สถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 3 การวิเคราะห์สถิติขั้นกลางสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 4 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 5 การวิเคราะห์สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
หลักสูตร 6 การเขียนโครงการวิจัย และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

Blue & Yellow Modern Webinar Digital Marketing Agency Instagram Post.png
bottom of page