top of page

หลักสูตรที่ผ่านมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

และรายงานการประชุม... ให้ได้จริง” 

IMG_4057
IMG_3864
IMG_3884
IMG_3881
IMG_3903
IMG_3937
IMG_4008
IMG_4003
IMG_3991
IMG_3923

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2021"

bottom of page