top of page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เทคนิคการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา...
จากจุดเริ่มต้น สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริง” 

การทำวิจัยเป็นเงื่อนไขของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี การทำวิจัยกลับถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของนักศึกษา ที่ทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งต้องจบการศึกษาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น หรือแม้แต่ไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เทคนิคการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา... จากจุดเริ่มต้น
สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริง” ประจำปี 2566 

หลักสูตร 1 การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

หลักสูตร 2 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง

หลักสูตร 3 การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย สำหรับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

Dark Blue and Orange Modern Bold Seminar For Business Poster (3).png
bottom of page