หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

Real Estate (Poster (Landscape)) (1).png

ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับทางสมาคมฯ เพื่อนำผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช และเงินที่รวบรวมได้ไปทอดถวายสำหรับชำระเงินค่าก่อสร้างเมรุหลังใหม่

ณ วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารกรุงศรี เลขที่ 374-1-74945-8

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรม "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2022"

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

อบรมสติถิ 2022.png

อบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม... ให้ได้จริง” รุ่นที่ 6

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2565  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และอบรมออนไลน์

อบรมเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 6.png

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

14 (1).png

โอกาสในการตีพิมพ์

วารสารที่ดัชนีใน TCI

1) PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (e-ISSN: 2730-3632) – TCI กลุ่มที่ 2

2) International Journal of Crime, Law and Social Issues (e-ISSN: 2730-3691) – TCI กลุ่มที่ 1

3) Asian Political Science Review (e-ISSN: 2730-3624) – TCI กลุ่มที่ 1

4) Asian Administration and Management Review (e-ISSN: 2730-3683) – TCI กลุ่มที่ 1

5) วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา (e-ISSN: 2730-3616) – TCI กลุ่มที่ 1

 

วารสารที่ดัชนีใน Scopus และ/หรือ ISI

1) Topic: Energy Management and Sustainable Development from Economic, Social and Environmental Aspects

            Participating Journals: Sustainability; Energies; Resources; Smart Cities และ Social Sciences

                      Website: https://www.mdpi.com/topics/energy_aspects

2) Topic: Impact of COVID-19 Global Crisis on the Sustainable Development Goals

            Participating Journals: Tropical Medicine and Infectious Disease; Sustainability; Life; Epidemiologia และ Covid

                      Website: https://www.mdpi.com/topics/energy_aspects

 

3) Sustainability (Scopus & SSCI)

Special Issue: Sustainable Business Competitive Advantage and Business Performance

Website: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/business_advantage

Special Issue: Sustainable Perspectives: Renewable Energy Policy and Economic Development

Website: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/H0Z322FZ34

4) Journal of Risk and Financial Management (Scopus & ESCI)

Special Issue: Accounting, International Finance, and Economic Development with Applications

Website: https://www.mdpi.com/journal/jrfm/special_issues/accounting_Finance

5) WSEAS Transactions on Environment and Development (Scopus)

Special Issue: Business, competitiveness, and sustainability: Lessons from countries during and after COVID-19

Website: https://wseas.com/journals/Special-Issue.php?id=22

หลักสูตรอบรมกฎหมาย

S__22200345.jpg
S__22814792.jpg
S__22814794.jpg
S__22814795.jpg