หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

อบรม "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2022"

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

อบรมสติถิ 2022.png

อบรม "สถิติเพื่อการวิจัย... ที่ใช้ได้จริง 2023"

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

โปสเตอร์.png

อบรมเทคนิคการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากจุเริ่มต้น สู่การตีพิมพ์ให้ได้จริง... 

อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

อบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม... ให้ได้จริง” รุ่นที่ 6

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2565  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และอบรมออนไลน์

อบรมเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 6.png

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14 (2).png

อบรมปี 2566

อบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ครั้งที่ 16.png

โอกาสในการตีพิมพ์

วารสารที่ดัชนีใน TCI

วารสารที่ดัชนีใน Scopus และ/หรือ ISI

  • WSEAS Transactions on Environment and Development (ISSN: 1790-5079)

  • Special Issue: Business, competitiveness, and sustainability: Lessons from countries during and after COVID-19

  • Website: wseas.com/journals/Special-Issue.php?id=22

  • Indexing: Scopus Q3

หลักสูตรอบรมกฎหมาย

S__22200345.jpg
S__22814792.jpg
S__22814794.jpg
S__22814795.jpg